Universum: Review of The Domain of Ideologies

From Universum – Populair Wetenschappeluk Maandblad #3, 20 March 1949

De ideologie (de leer der ideën) is een uit Frankrijk afkomstige richting in de wijsbegeerte (Voltaire, Destutt de Tracy. Cabanis), die zich bezig houdt met de psychologische analyse en de vorming der idee en. Ze verwerpt bet bovenna-tuurlijke, baseert zich op psychologie en anthropologie en wil op die grondslag practische regelen geven veer opvoed-kunde, moraal en politiek.

De schrijver van dit boekje verstaat op zijn beurt onder ideologiën de verschil-lende geestelijke stromingen en wereldbe-schouwingen, zowel intellectueel als emo-tioneel eigen aan sociale groepen. De studie daarvan, als een eigen veld van onderzoek, is nog jong. Schrijver gaat Diet verder terug clan ongeveer een halve eeuw (Marx en Engels in Duitsland, L. H. Morgan in Amerika): de ontdekking van de enorme invloed, die aIle eeuwen door is uitgegaan van de veranderende economische omgeving van de mensen op de inhoud van hun denken en aldus op hun sodale leven en instellingen. Hiervan uitgaande bouwt Walsby zijn theorie der ideologieën op. Eén zijner meest treffende conclusies is deze. dat de veelal aangenomen geestelijke evolutie van de mens Diet door de feiten wordt onder-steund.

Deze Diet eenvoudige philosophische lec-tuur wordt door de voorbeelden van practisch politieke “behaviour,” oak uit de jongste geschiedenis, wat gemakkelij-kef gemaakt.

[Translation by Trevor Blake]

Ideology (what binds ideas together) is an idea that originates in France with Voltaire, de Tracy and Cabanis. It is a rejection of the supernatural, and an attempt to use psychology and anthropology to guide moralitiy and politics.

The author of this book [The Domain of Ideologies] understands ideology and how it relates both intellectually and emotionally to social groups. The study of ideology is still new. The author traces ideology back half a century, to Marx and Engle in Germany and L. H. Morgan in America. He discovers ideology’s enormous influence, which has changed the economies, social lives and institutions of people over the centuries. Walsby builds his theory out of this discovery. One of his most remarkable conclusions is that these influences are related to the mental evolution of mankind.

This simple philosophical book will provide the example of practical political behavior from this young study of ideology.

Continue reading The Domain of Ideologies by Harold Walsby (1947)
Part I Mass Groups and Intellectual Groups
Forward | The Paradox | The Political Groups | The Left Wing and IntellectualismThe Masses and Emotional Suggestibility | Fear of the Group | Political Collectivism | Political Individualism | The “Mass Rationality” Assumption
Part II Ideological Structure and Development
The Ideological FieldDefinition of Ideology | Cognitive Assumptions | The Process of Assumptions | The Absolute Assumption | Identification | Development and Repression | Conclusion | Bibliography | Index

Sidebar